راههای ارتباطی


نشانی دفتر مدیریت آپشن، واحد فروش و تامین آپشن:

كيلومتر 17 جاده مخصوص كرج، شركت سايپايدك، ساختمان بازرگاني، طبقه دوم

تلفن واحد فروش:  61611639 - 021

تلفن واحد تامین :  61611640 - 021

نمابر:  61611901 - 021

نشانی الکترونیک: option@saipayadak.org

 

نشاني واحدهاي خدمات پس از فروش، عمليات و تحقيق و توسعه آپشن:

سه راه آذری، به سمت میدان قزوین، تعمیرگاه مرکزی شماره2 سایپا- طبقه دوم

تلفن :  66647374 -  021